Znajdziecie tu Państwo szereg informacji dotyczących naszej placówki. Życzymy miłego zwiedzania. :)

  Wstecz

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI


Poniższy artykuł z ekologii został oddany do druku i ukazał się w czasopiśmie ekologicznym EKO-ŚWIAT.

Artykuł o współpracy z rodzicami został opublikowany w Gazecie Szkolnej.

Autor: Anna Gołofit - dyrektor szkoły

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

W naszej szkole dużą uwagę przykładamy do kształtowania świadomości i zachowań ekologicznych i zdrowotnych naszych wychowanków. Każdego roku organizujemy wspólnie z uczniami wiele akcji mających na celu rozwijanie ich zainteresowań przyrodniczych, ekologicznych i zdrowotnych. Ponieważ zdrowie jest ściśle powiązane z ochroną środowiska w naszej szkole został opracowany program Zdrowej szkoły.
Wizją naszej szkoły jest hasło:

"Zdrowa szkoła dla wszystkich"
Akcje w naszej szkole nie są okazjonalne. Działamy każdego dnia, bowiem treści edukacji ekologicznej wynikają
z naszych programów nauczania, programów wychowawczych oraz powstałych innowacji ekologicznych.
W naszej placówce powstały dwie innowacje ekologiczne początkowo w nauczaniu zintegrowanym, a obecnie w klasach IV-VI. Obie innowacje opracowała pani Anna Gołofit. Ponieważ w programach nauczania przyrody w szkole podstawowej brakuje kontaktu uczniów ze światem roślin i zwierząt zwłaszcza w ich naturalnym środowisku nauczyciel wprowadzający innowacje ekologiczne uzupełnił ten niedostatek o zajęcia terenowe na dydaktycznych ścieżkach przyrodniczych. Należy bowiem dokładnie poznać zagadnienia przyrodnicze aby później prawidłowo chronić przyrodę. Innowacje noszą tytuł "Z ekologią za pan brat - edukacja w naturze". Nauczyciel wprowadzający innowacje ściśle współpracuje z różnymi ośrodkami ekologicznymi. Program innowacyjny jest projektem ścieżek dydaktycznych w dolinie rzeki Krąpieli, w Ośrodku Ekologicznym w Kliniskach, w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach, w Rezerwacie Ptaków Świdwie, w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnym, w gospodarstwach agroturystycznych: Stadnina koni w Żukowie, Hodowla strusi w Tychowie, w nadleśnictwie Dobrzany, w Ińskim Parku Krajobrazowym, w Drawskim Parku Krajobrazowym oraz w najbliższej okolicy.

Przesłaniem programu innowacyjnego jest chińskie przysłowie:
"Powiedz mi - a zapomnę. Pokaż mi- a zapamiętam. Pozwól mi wziąć udział - a zrozumiem".

Dbamy o czystość w szkole i jej najbliższej okolicy. Dzięki współpracy z gospodarstwem szkółkarskim krzewów ozdobnych, kompozycji skalnych i ogrodowych państwa Kłys udało nam się obsadzić teren dookoła szkoły licznymi ciekawymi krzewami i roślinami ozdobnymi przekazanymi przez przedstawicieli tego gospodarstwa. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem w Poczerninie oraz akceptacji programu na realizację zadania publicznego "Praca dla przyrody" i otrzymanie dofinansowania z Urząd Miejski Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zagospodarowaliśmy dwa patia szkolne, w których uczniowie odpoczywają podczas przerw. Jedno patio pełni również funkcje szkolnego laboratorium przyrodniczego. Wszyscy uczniowie i nauczyciele biorą czynny udział w ogólnokrajowej akcji "Sprzątanie świata". Uczniowie naszej szkoły dwukrotnie otrzymali wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ekologicznym firmy Fruit -Tella. Systematycznie zbieramy wszelkie surowce wtórne- butelki, puszki, makulaturę, baterie, tonery na bieżąco dokonując segregacji. Gromada zuchowa działająca na terenie naszej placówki również chętnie włącza się we wszystkie akcje ekologiczno- zdrowotne na terenie naszego miasta i szkoły.

Drużyna zuchowa była inicjatorem akcji pod hasłem: "Zuchy zbierają puchy".

W szkole działało koło LOP-u. Członkowie LOP-u zbierali kasztany i żołędzie, które przekazali do nadleśnictwa na dokarmianie leśnych zwierząt. Opracowali mapę stanowisk roślin chronionych i pomników przyrody w mieście i okolicy. Przygotowywali gry ekologiczne, przedstawienia o tematyce ekologicznej. Podczas zwiadu ekologicznego pod hasłem "Najwięksi truciciele naszego miasta" odwiedzili Wydział Ochrony Środowiska i przeprowadzali wywiad z naczelnikiem, odwiedzili również stargardzką Stację Sanitarno-Epidemilogiczną, oczyszczalnię ścieków. Wyszukiwali wiele informacji w internecie i innych źródłach wiedzy. Dzielili się tą wiedzą z uczniami naszej szkoły poprzez wykonywanie aktualnych gazetek z informacjami dotyczącymi ich działalności, organizowali apele i pokazy przygotowanych przedstawień czy sprawozdań z działalności.
Nauczyciele naszej szkoły organizują wiele wycieczek ekologicznych. Nie tylko nauczyciel wprowadzający innowacje, ale wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły są w stałym kontakcie z Ośrodkiem w Kliniskach gdzie uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu ciekawych zajęciach organizowanych przez ten ośrodek.

Organizujemy szkolne konkursy i przedstawienia ekologiczne. Koło LOP wystawiło dwa przedstawienia o tematyce ekologicznej, które oglądali wszyscy uczniowie naszej szkoły. Były to przedstawienia pt.: "Co słychać w lesie?", "Nasza planeta Ziemia". W okresie jesienno zimowym współpracujemy z przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt.
W miarę możliwości wzbogacamy szkolny księgozbiór o pozycje ekologiczne, mówiące o bogatej przyrodzie oraz zakątkach naszego regionu i kraju. Prenumerujemy ogólnopolskie miesięczniki ekologiczne "EKO-ŚWIAT","AURA".

Na terenie naszej placówki prężnie działa SKKT. Z każdym dniem wzrasta liczba miłośników turystyki zorganizowanej, chętnie poznajemy swoje najbliższe otoczenie i swój kraj. Czynnie spędzamy czas wolny od zajęć, promując zdrowy styl bycia. Nasi nauczyciele nie tylko w czasie zajęć, lecz również w czasie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej organizują wycieczki dla uczniów ucząc ich jak aktywnie wypoczywać.

W kwietniu w naszej szkole organizujemy międzyszkolny konkurs pod hasłem "Zdrowy świat - Zdrowy człowiek". Biorą w nim uczniowie stargardzkich szkół podstawowych. Uczniowie zmagają się zespołowo. Organizując konkurs o tej tematyce dla stargardzkich szkół podstawowych wyznaczyliśmy sobie bardzo ważny cel: upowszechnienie wiedzy o ochronie zdrowia i środowiska. Na organizację tego konkursu oraz naszych działań ekologicznych w ubiegłych latach szkolnych otrzymaliśmy dofinansowanie ze Stargardzkiego Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz PCK. W tym roku nasze prace w tej dziedzinie wsparła Rada Rodziców. Przez dwa tygodnie kwietnia przygotowując się do obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole odbywało się szereg imprez o charakterze ekologicznym: konkursy plastyczne - w każdym poziomie klasowym o innej tematyce:
Kl.0 - "Wiosna na naszym osiedlu -jak chronić przyrodę"
KL.I - "Jak szanuję przyrodę",
KL.II - "Jak chronię przyrodę przed zanieczyszczeniem",
KL.III - "Oszczędzamy światło i wodę aby chronić powietrze i wodę"
Kl.IV-V - kartki pocztowe "Piękno przyrody ojczystej"

Kolejne konkursy to: konkurs haseł ekologicznych, pokaz mody ekologicznej, wycieczki po terenie naszego osiedla
i porządkowanie terenu. Bardzo ciekawe prace powstały podczas konkursu literackiego.

Oto dwa wiersze młodych ekologów:
PRZYJACIEL ZIEMI

Przyjaciół Ziemi, nie wielu jest na tym świecie,
I Wy o tym, tak jak ja, dobrze wiecie.
Przyjaciel Ziemi, jest dobrym człowiekiem,
Choć czasami bawi się figielkiem.
Każdy śmieć leżący podniesie,
I do śmietnika dokładnie wyniesie.
Nie zrywa on, ani nie niszczy roślin nieznanych
Zanim najpierw nie zapyta o nie mamy.
Każda rzecz jaką on zrobi,
Powinna być zgodna z prawe ekologii.
Takim przyjacielem jak tu powyżej,
Powinien każdy, mieszkający
Dalej lub bliżej.

Dorota Czachura z ówczesniej kl. V bZIEMIA

Czego jest wart, świat zanieczyszczony?
I tak okropnie, bardzo zniszczony.
I czego warta ta śmieci góra?
I powiększająca się wciąż, ozonowa dziura?
Gdy mógł by być piękny, czysty jak łza,
I mógł by pachnieć, jak róży kwiat.
WIOSNA - zielona
LATO - gorące
JESIENIĄ - nadal świeciło by słońce
A gdy swych starań troszeczkę dasz,
Będzie piękniejszy nasz wielki świat

Justyna Macherzyńska z ówczesnej kl. IV bWspólnie z pracownikami dalej kontynuujemy nasadzenie wokół naszej szkoły. Kolejnym krokiem było zasadzenie żywopłotu oraz innych roślin ozdobnych wokół szkoły. Każdy uczeń oraz pracownik naszej szkoły zasadził jeden krzew, o który będzie dbał. Uwieńczeniem dwutygodniowej akcji był apel na którym gościliśmy przedstawiciela p. mgr Barbarę Słowik z MPGK kierownik laboratorium z prelekcją na temat ochrony naszych wód.
Autor: Anna Gołofit - dyrektor szkoły

Idea współpracy z rodzicami

Nasza szkoła wyznacza sobie główne cele i zadania rekomendując się jako placówka o charakterze rodzinno-ekologicznym. Współpraca z rodzicami pojawia się w statucie, planach rocznych, programie wychowawczym, programie "Zdrowej szkoły", programie profilaktycznym.

Współpraca z rodzicami to nie tylko wymiana informacji o dziecku, ale aktywne współdziałanie w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych:

" Rodzice mają możliwość współdecydowania o wyborze nauczyciela;

" Nauczyciele klas zerowych prowadzą zajęcia otwarte dla rodziców;

" Każda pierwsza środa miesiąca to tzw.: "Dzień otwarty dla rodziców"

" Dyrektor szkoły realizuje uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;

" Dyrektor w wykonywaniu swoich działań współpracuje z Radą Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym i Radą Rodziców;

Nauczyciele współpracują z rodzicami w sprawach wychowania, opieki i nauczania w celu:

* zapoznania rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z programów nauczania realizowanych w poszczególnych oddziałach,

* zyskania informacji o dziecku jego zachowaniu, możliwościach rozwojowych

* rozpoznawaniu trudności i podjęcia ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej;

* ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- edukacyjnych ze strony domu rodzinnego i szkoły.

Szkoła organizuje bardzo wiele imprez, w których organizację i przeprowadzenie angażujemy rodziców. Większość imprez odbywanych jest co roku, jednak za każdym razem są modyfikowane i wzbogacane o nowe elementy. Bezpośrednimi inicjatorami są nauczyciele, którzy po konsultacji z dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną przedstawiają swoje pomysły dzieciom i rodzicom. Kolejnym krokiem jest przygotowanie terminarzu zadań do wykonania wraz z osobami, które są odpowiedzialne za poszczególne prace. Nauczyciele to koordynatorzy prac aktywnie wspierający i wspomagający oraz motywujący rodziców do współpracy. Podczas przygotowania imprezy oraz jej trwania wszyscy czyją się odpowiedzialni za jej prawidłowy przebieg.
Przykładowymi zadaniami realizowanymi we współpracy z rodzicami są:

" Coroczny festyn "Dzień z rodziną-Święto Polskiej szkoły"

" Festyn "Zdrowy świat -zdrowy człowiek"

" Dzień babci i dziadka, Mikołajki

" Dzień Dziecka

" Zbiórka surowców wtórnych (puszki, makulatura, tonery, baterie)

" Wycieczki klasowe i szkolne

Szczegółowe cele dotyczące współpracy z rodzicami określają opracowane przez nas dokumenty i są nimi:

" Zachęcenie do współpracy

" Tworzenie miłej przyjaznej atmosfery w szkole niwelowanie napięć

" Szczególna troska o uczniów klas zerowych i pierwszych

" Zapoznawanie rodziców z prawami dziecka /Konwencja Praw Dziecka/

" Wspólne imprezy, uroczystości, wycieczki, akcje charytatywne - pomocowe,

" festyny środowiskowe

" Udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego poprzez: prelekcje, pogadanki, zajęcia otwarte, dni otwartej szkoły, publikacje eksponowane na tablicach informacyjnych, pomoc rodziców.

Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom dzieci i rodzice czują związek emocjonalny ze szkołą, w której uczy się ich dziecko. Poznanie pracy szkoły przez rodziców sprzyja i ułatwia możliwość wspólnego działania na rzecz środowiska szkolnego dziecka. Rodzice nie tylko mile spędzają czas w naszej szkole ale mogą uzyskać również rzetelną i fachową pomoc pedagogiczną.

Na terenie naszej szkoły działają różnorodne koła zainteresowań, które rozwijają zainteresowania uczniów zdolnych ale również wspomagają tych którzy mają trudności w uczeniu się. Działa u nas 15 kół zainteresowań. Odbywają się również zajęcia Świetlicy Promyk, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów naszej szkoły jak i naszego osiedla i miasta.

W szkole można uzyskać fachową pomoc specjalistyczną z zakresu: logopedii, zajęć korekcyjnych, zajęć reedukacyjnych, socjoterapeutycznych, wyrównawczych. Na prośbę rodziców w naszej szkole od tego roku odbywają się dodatkowe odpłatne zajęcia języka angielskiego.

Współpraca z rodzicami jest realizowana w naszej szkole na wysokim poziomie, przynosi korzyści zarówno nauczycielom, rodzicom, dyrekcji szkoły a zwłaszcza dzieciom. Dzięki zadaniom opracowywanym w naszej szkole rodzice mogą czynnie włączyć się w jej życie. Rodzice dzięki temu czują się potrzebni ważni. Zaczynają rozumieć swoją rolę w edukacji dziecka i możliwości aktywnej współpracy z nauczycielami w procesie edukacyjnym. W naszej szkole wyżej reprezentowanym zadaniom towarzyszy szeroka pedagogizacja rodziców. Liczne prelekcje przygotowywane przez pedagoga szkolnego, kompetentne informowanie o postępach bądź niepowodzeniach dziecka w nauce i zachowaniu, rzetelne informowanie rodziców o zmianach zachodzących w szkole a także zmianach dotyczących całej edukacji stały monitoring oczekiwań ze strony rodziców i uczniów to szczególne atuty wpływające na dobrą współpracę z rodzicami. Efektem naszych działań jest wzajemne zrozumienie we wspólnych zabiegach wychowawczych zarówno dyrekcji nauczycieli i rodziców czego dowodem są coraz większe sukcesy naszych uczniów w szkole i poza nią.Autor: Anna Gołofit - dyrektor szkoły

"REALIZACJA ZADAŃ Z "PROGRAMU ZDROWEJ SZKOŁY" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W STARGARDZIE


Na terenie naszej placówki został opracowany program "Zdrowej Szkoły", w którym mottem przewodnim do pracy jest hasło:
"Zdrowie jest prawem i podstawową wartością człowieka. Promocja zdrowia jest dyscypliną nauki i sztuką pomagania ludziom w dokonywaniu zmian w ich stylu życia, aby mogli zbliżyć się do optimum swego zdrowia"

Podzielę się spostrzeżeniami na temat realizacji zagadnień z programu "Zdrowej szkoły".


WIZJA SZKOŁY

ZDROWA SZKOŁA DLA WSZYSTKICH
PRZYJAZNA
KOMPETENTNA
BEZPIECZNA
WSZECHSTRONNA

"ZDROWIE JEST PRAWEM I PODSTAWOWĄ WARTOŚCIĄ CZŁOWIEKA"

Celem naszego programu jest:

" Ukazanie uczniom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje
" Zapewnienie zdrowego środowiska (bezpieczeństwa, posiłków, możliwości rekreacji)
" Ukazanie zdrowych stylów odżywiania się
" Kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za zdrowie własne rodziny, społeczności w myśl hasła "Twoje zdrowie w Twoich rękach"
" Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów
" Zachęcanie do zdrowego stylu życia
" Umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz wzmacnianie poczucia ich własnej wartości
" Kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich
" Uświadomienie sobie swojego miejsca w rodzinie
" Uzmysłowienie pracownikom i uczniom społecznej roli szkoły w promowaniu zdrowia

Problematyka uwzględniona w programie została podzielona na siedem bloków tematycznych:

1.Higiena osobista i otoczenia
2.Aktywność fizyczna (ruch i odpoczynek)
3. Zdrowy styl odżywiania
4.Edukacja do życia w rodzinie
5. Zdrowie psychiczne
6.Profilaktyka uzależnień
7.Bezpieczeństwo w życiu codziennym
Program jest realizowany: w korelacji z różnymi przedmiotami, na lekcjach wychowania fizycznego, na godzinach do dyspozycji wychowawcy, podczas przerw, na zebraniach z rodzicami, podczas spotkań z ekspertami w danej dziedzinie, w czasie wycieczek, na imprezach okolicznościowych.

Chciałabym przedstawić realizację tylko nielicznych zagadnień z tego programu.
Dzień 3 marca roku szkolnego 2003/2004 obchodzony był w naszej szkole pod hasłem pod hasłem "Dzień promocji zdrowia".
W tym dniu dyrektor szkoły wspólnie z Ogólnopolską Pracownią Badań Przesiewowych z Poznania zorganizowała komputerowe badanie wzroku dla uczniów i rodziców naszej szkoły. Pragnąc propagować zdrowy styl życia do badań włączono także społeczność lokalną naszego osiedla. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w tym dniu przeprowadziła ważenie tornistrów wśród uczniów naszej szkoły. Prowadzono również pogadanki na temat wad postawy oraz sposobów jej zapobiegania.

Kolejną akcją promującą zdrowie -zgodnie z założeniami programu "Zdrowej Szkoły" zorganizowaną wspólnie z dyrekcją szkoły oraz stomatologiem p.B. Kucharską była kontrola stanu uzębienia naszych wychowanków:"Czy masz zęby na 7".
Dnia 13 marca uczniowie kl.I b i IIIb wybrali się do gabinetu stomatologicznego w celu zbadania swoich "ząbków". Pani stomatolog przeprowadziła również pogadankę jak dbać o swoje zęby.

Dnia 2 kwietnia w naszej szkole odbyła się kolejna akcja promująca zdrowie pod hasłem "Czy wiesz co jesz?" Dzięki współpracy jaką nawiązała dyrektor szkoły z firmą Danon każdy uczeń otrzymał do degustacji jogurt. Pani Ewa Kmita ze Stargardzkiej Stacji Sanitarno -Epidemilogicznej, która przybyła na zaproszenie dyrekcji przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego odżywiania.Przedstawiła nam piramidę żywieniową. Wszyscy dowiedzieliśmy co jeść, a czego powinniśmy się wystrzegać aby zdrowo żyć. Dzięki takim akcjom uczymy się prawidłowych wyborów.

Kolejne badania przeprowadzone we współpracy dyrekcji szkoły ze stacją Sanitarno-epidemilogiczną to badania parazytologiczne które zostały przeprowadzone 7 kwietnia. Badania zostały przeprowadzone wśród uczniów klas zerowych i pierwszych.

Dnia 16 maja odbyła się kolejna akcja promująca zdrowy styl życia. Uczniowie klas 0-III uczestniczyli w bardzo ciekawym przedstawieniu przygotowanym przez firmę Danon pt.: "System Odpornościowy". Wiele akcji organizujemy we współpracy ze Stargardzką Policją oraz Strażą Pożarną są to pogadanki, pokazy dotyczące naszego bezpieczeństwa i to nie tylko w szkole, ale również na podwórku i w domu.

W roku szkolnym 2004/2005 nadal kontynuowaliśmy podjęte zadania z Programu Zdrowej Szkoły. W dniach 16-21 maja odbył się "Tydzień Promocji Zdrowia". Rozpoczął się on apelem "Kultura Zdrowia". Po jego obejrzeniu uczniowie mogli zdobyć informacje na temat poszczególnych witamin i ich znaczenia dla zdrowia. Na gazetkach, które zostały przygotowane w szkole zamieszczone zostały albumy o odżywianiu. Albumy zostały wykonane w ramach lekcji techniki przez uczniów klas V i VI.
W kolejnym dniu na lekcjach wychowawczych uczniowie tworzyli wierszyki, rymowanki lub hasła na temat zdrowia, które wywieszali na tablicach na korytarzu szkolnym. Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami.
Następny dzień to konkursy wiedzy o zdrowiu które odbywały się pod hasłem "Rośniemy zdrowo i radośnie". Dzieci pogłębiały w ten sposób wiedzę z zakresu higieny, bezpieczeństwa, zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
W czwartek pielęgniarka szkolno środowiskowa p. M. Pasadyn przygotowała i zorganizowała pokaz udzielania pierwszej pomocy przy użyciu fantoma oraz scenek rodzajowych, w których wzięli uczniowie szkoły średniej. Uczniowie naszej szkoły mogli wziąć czynny udział w udzielaniu pierwszej pomocy nauczycielom i dyrekcji szkoły.
Po południu zaplanowaliśmy mecz w siatkówkę: nauczyciele kontra uczniowie. W meczu wzięła udział również pani dyrektor szkoły A. Gołofit. Mecz dostarczył wielu emocji a zakończył się wygraną nauczycieli 3:0. Szkoda tylko, że tak trudno było namówić niektórych nauczycieli do gry. Tym bardziej, że dzieciom gra bardzo się podobała i oczekują rewanżu. W tygodniu tym uczniowie brali również udział w konkursie plastycznym pod hasłem "Zdrowym być, zdrowo żyć", a w bibliotece szkolnej można było zapoznać się z tytułami książek o zdrowiu, które były wyłożone na specjalnym stoliku. Tydzień promocji zdrowia w roku szkolnym 2004/2005 przeprowadził zespół ds.Promocji Zdrowia w składzie: p. E. Jaruzel, p.M.Osak, p.M.Sitko, p.M.Pasadyn.

Wszystkie akcje dotyczące promocji zdrowego stylu życia oraz zagadnień ekologicznych zgodnie z założeniami Programu Zdrowej Szkoły oraz programów ekologicznych organizowane są cyklicznie w ciągu każdego roku w naszej szkole.
Opisałam tylko nieliczne, w które byli włączani wszyscy członkowie naszej społeczności szkolnej.