Znajdziecie tu Państwo szereg informacji dotyczących naszej placówki. Życzymy miłego zwiedzania. :)

  Wstecz
 
Menu

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA


Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole, lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole pełni nauczycielka j. polskiego p. Katarzyna Kuchta.

Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem. Jego działania maja na celu zapewnienie dzieciom:

* prawa do bezpiecznej nauki,
* prawa do życia bez przemocy i poniżania,
* prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
* prawa do rzetelnej informacji.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

* wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
* zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
* Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
* do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
* podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.
* rzecznik nie może wyręczać wychowawcy w pełnieniu jego obowiązków.

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

* zapoznawanie oraz propagowanie praw i obowiązków ucznia,
* informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
* współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,
* rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów,
* mediacja między stronami konfliktu,
* reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
* udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
* interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
* ścisła współpraca z różnymi organami szkoły.WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

3. Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


O szkoleDokumenty szkolne

O patroniePracownicySukcesyKonkursy szkolneDyrekcjaGrono pedagogicznePielęgniarka szkolnaKalendariumPublikacje nauczycieliSamorząd UczniowskiRada RodzicówOgłoszenia dla rodziców

 
 
strona główna  Wstecz  Do góry